Nyheter

Nyheter

Årsmøte i Funkis Snowboardklubb 2023


Velkommen til årsmøte!

Dato og tid: Torsdag 30. mars kl. 19.00
Sted: Tårnstua i Tryvann

Påmelding : Via arrangement i spond-appen eller ved å sende e-post til kontakt@funkis-snowboard.no

Innmelding av saker til årsmøtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til kontakt@funkis-snowboardklubb.no

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning  

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 12: Fastsette medlemskontingent  

Sak 13: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styrets leder  

14.2 Styrets nestleder 

14.3 Øvrige styremedlemmer 

14.4 Varamedlemmer 

14.5 To revisorer 

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmaktil å oppnevne representantene 

14.7 Leder av valgkomiteen 

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

14.9 Varamedlem til valgkomiteen 

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Funkis Snowboardklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt med styret på e-postadresse kontakt@funkis-snowboard.no

Vennlig hilsen
Andreas Eitrheim
Styreleder